TRATAT TEORETIC ȘI PRACTIC DE DREPTUL MUNCII

Ediția a II-a, revazută și adăugită

O nouă ediție de interes

Prezenta ediție a Tratatului a fost elaborată având în vedere, în primul rând, epuizarea primei ediții. Profitând de ocazie, au fost făcute actualizările necesare, consecință a modificărilor legislative intervenite ulterior; au fost introduse noi teme legate de drepturile angajaților la cumulul de funcție și la alte drepturi ale lor și la protecția avertizorilor publici, la încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă etc.

Este continuată și accentuată ideea conform căreia dreptul muncii este un drept comun pentru toate raporturile de muncă și de serviciu, deci nu doar pentru cele izvorâte din contractul individual de muncă, dar și pentru cele întemeiate pe acte juridice care consemnează acordul de voința în scopul prestării unor munci subordonate. Este și cazul raporturilor de muncă/de serviciu ale funcționarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special (polițiști, polițiști de penitenciare), ale militarilor, ale judecătorilor și procurorilor etc.

Pe baza legislației, a jurisprudenței și a doctrinei actuale au fost prezentate și analizate aspecte relevante ale relațiilor de muncă și de serviciu, începând cu izvoarele și principiile dreptului muncii, continuând cu dialogul social, organizațiile sindicale și patronale, rolul statului pe piața muncii, contractul și acordul colectiv de muncă, formarea profesională, încheierea raporturilor de muncă și de serviciu, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea acestor raporturi. Totodată, a fost avută în vedere și răspunderea juridică a angajaților și angajatorilor (disciplinară, pentru daune, contravenționala și penală).

Despre autor

Avocat Alexandru Țiclea

Este profesor universitar doctor, fost rector al Universității Ecologice din București, din decembrie 2013 Doctor honoris causa la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, din mai 2015 Doctor honoris causa la Universitatea Valahia din Târgoviște, din septembrie 2015 Doctor honoris causa la Universitatea Vasile Goldiș Arad, membru în Consiliul științific de acordare a titlului de doctor la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință și membru corespondent al Academiei de Științe Juridice.

Țiclea Alexandru este avocat în cadrul Baroului București, având o experiență juridică de peste 30 de ani, cu competență în dreptul muncii, dreptul securității sociale, dreptul civil, dreptul comercial. Este expert în domeniul dreptului muncii. Este fondator și director al Revistei române de dreptul muncii – Editura Wolters Kluwer România.

Cercetător științific; autor de tratate, cursuri, monografii, note, alte lucrări publicate în țară și în străinătate. Printre cele mai importante și cunoscute lucrări care corespund exigențelor teoreticienilor și practicienilor sunt: Tratat de dreptul muncii, Codul muncii – Comentat și adnotat cu legislație, doctrină și jurisprudență, Retorica, Arta oratorică.

Nu puteau lipsi din Tratat procedurile juridice – soluționarea conflictelor/litigiilor de muncă de către instanțele judecătoreşti specializate, inclusiv de cele de contencios administrativ.

Urmărim astfel să oferim tuturor celor interesați – practicieni (manageri/specialiști în resurse umane, avocați, consilieri juridici, experți în legislația muncii, judecători), teoreticieni (cercetători, cadre didactice), dar și studenți, masteranzi, doctoranzi – un instrument de lucru util, eficient și actual, respectiv un material de studiu și reflecție.